AEDG Staff
Dave Stratton

Dave Stratton

President/CEO AEDG


Cynthia Leis

Cynthia Leis

Director, Business Development &
Port Authority of Allen County (PAAC)Tina Mathews

Tina Mathews

Executive Assistant